1. ข่าวประชาสัมพันธ์

>> 2 เม.ย. 2564 ขอแจ้งแนวการตรวจสอบ แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย      ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัด 10.3 ดังแนบ 

>> 18 ก.พ. 2564 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน                  สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแนบ 

>> 4 ม.ค. 2564 ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบ 

>> 13 พ.ย. 2563 เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ตสน. สพฐ. มีความประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน สพท. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

>> 19 ต.ค. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งแนวทางการกำหนดโรงเรียนในสังกัดที่จะทำการตรวจสอบ            ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบ 

>> 9 ต.ค. 2563 ขอซ้อมความเข้าใจ เรื่องการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             และรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ 

>> 14 ก.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งการจัดส่งแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ 

>> 20 ส.ค. 2563 แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา                       และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

>> 18 มิ.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. แจ้งการส่งไฟล์ข้อมูลเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ของ สพท. ในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (smart obec) 

>> 11 มิ.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. แจ้งการเปิดระบบ KRS การรายงานผลตามตัวชี้วัดที่ 11.3                     ระดับความสำเร็จการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของ สพท. ดังแนบ 

>> 30 เม.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. แบบกระดาษทำการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบที่ 1 ถึง แบบที่ 11) ดังแนบ 

>> 30 เม.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งการปรับเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดที่ 11.3 ดังแนบ 

>> 31 มี.ค. 2563 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล          จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ 

>> 16 มี.ค. 2563 เรียน ตสน. สพท. ขอแจ้งข้อคลาดเคลื่อนตามหนังสือที่ ศธ 04012/ว142 ลว. 11 มี.ค. 2563              การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                ของ สพม. ดังแนบ  

>> 12 มี.ค. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. ขอจัดส่งแบบสรุปรายงานการใช้จ่าย          ค่าสาธารณูปโภค แบบที่ 1-3 และวิธีการรายงานข้อมูลผ่านระบบ ARS ดังแนบ 

 

 

แสดงทั้งหมด

Web Links