1. ข่าวประชาสัมพันธ์

>> 24 ก.ค. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนา                     คู่มือการตรวจสอบ ตาม QR Code ดังแนบ 

>> 18 มิ.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. แจ้งการส่งไฟล์ข้อมูลเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ของ สพท. ในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (smart obec) 

>> 11 มิ.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. แจ้งการเปิดระบบ KRS การรายงานผลตามตัวชี้วัดที่ 11.3                     ระดับความสำเร็จการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของ สพท. ดังแนบ 

>> 30 เม.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. แบบกระดาษทำการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบที่ 1 ถึง แบบที่ 11) ดังแนบ 

>> 30 เม.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งการปรับเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดที่ 11.3 ดังแนบ 

>> 31 มี.ค. 2563 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล          จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ 

>> 16 มี.ค. 2563 เรียน ตสน. สพท. ขอแจ้งข้อคลาดเคลื่อนตามหนังสือที่ ศธ 04012/ว142 ลว. 11 มี.ค. 2563              การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                ของ สพม. ดังแนบ  

>> 12 มี.ค. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. ขอจัดส่งแบบสรุปรายงานการใช้จ่าย          ค่าสาธารณูปโภค แบบที่ 1-3 และวิธีการรายงานข้อมูลผ่านระบบ ARS ดังแนบ 

>> 2 ก.ย. 2562 เรียนผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ e-mail address สำหรับจัดส่ง File excel แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ      พ.ศ. 2562 ดังแนบ 

>> 19 มี.ค. 2562 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

แสดงทั้งหมด

Web Links