1. ข่าวประชาสัมพันธ์

>> 29 พฤษภาคม 2566 แจ้งการเปิดระบบ KRS เพื่อนำส่งข้อมูลรายงานการประเมินตามตัวชี้วัด 7.1d ดังแนบ  

>> 21 เมษายน 2566 แจ้งการจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังแนบ     

>>29 มีนาคม 2566 แจ้งแนวการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีระบบ New GFMIS Thai                       และให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงิน การบัญชี ของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังแนบ  

>> 4 ม.ค. 2564 ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบ 

 

 

แสดงทั้งหมด

  1. ข่าวกิจกรรม
แสดงทั้งหมด

Web Links