1. ข่าวประชาสัมพันธ์

>> 2 ก.ย. 2562 เรียนผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ e-mail address สำหรับจัดส่ง File excel แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ      พ.ศ. 2562 ดังแนบ 

>> 13 พ.ค. 2562 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

>> 24 พ.ค. 2562 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>> 13 พ.ค. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 

>> 13 พ.ค. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน            และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

>> 19 มี.ค. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 แบบกระดาษทำการประกอบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต้องส่งทางระบบ KRS (เอกสารแนบ)  

 >> 19 มี.ค. 2562 เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอแจ้งการปรับแก้แนวทางการตรวจสอบ         ทางด้านการเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังแนบ 

>> 19 มี.ค. 2562 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

แสดงทั้งหมด

Web Links