1. ข่าวประชาสัมพันธ์

>> 16 มี.ค. 2563 เรียน ตสน. สพท. ขอแจ้งข้อคลาดเคลื่อนตามหนังสือที่ ศธ 04012/ว142 ลว. 11 มี.ค. 2563              การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                ของ สพม. ดังแนบ  

>> 12 มี.ค. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. ขอจัดส่งแบบสรุปรายงานการใช้จ่าย          ค่าสาธารณูปโภค แบบที่ 1-3 และวิธีการรายงานข้อมูลผ่านระบบ ARS ดังแนบ 

>> 23 ธ.ค. 2562 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ทุกเขต ตสน.สพฐ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ         จึงขอให้ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด ดังแนบ 

>> 13 ธ.ค. 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ 

>> 12 ธ.ค. 2562 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการสำรองห้องพัก      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับ ตสน.สพท. ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่            16 ธ.ค. 2562 ดังแนบ      

>> 30 ต.ค. 2562 เรียนผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูล                   ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ 

>> 2 ก.ย. 2562 เรียนผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ e-mail address สำหรับจัดส่ง File excel แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ      พ.ศ. 2562 ดังแนบ 

>> 24 พ.ค. 2562 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

>> 19 มี.ค. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 แบบกระดาษทำการประกอบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต้องส่งทางระบบ KRS (เอกสารแนบ)  

 >> 19 มี.ค. 2562 เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอแจ้งการปรับแก้แนวทางการตรวจสอบ         ทางด้านการเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังแนบ 

>> 19 มี.ค. 2562 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

แสดงทั้งหมด

Web Links