โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 21-23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

trainning2

 

Joomla Extensions