เกี่ยวกับ ตสน.สพท.

 category preview สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

book preview กระดาษทำการประกอบรายงานการเงิน การบัญชี ประจำปีงปประมาณ พ.ศ. 2562

>> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

- แบบที่ 1

- แบบที่ 2 - 7

>> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

- แบบที่ 1

- แบบที่ 2 - 7

 

 category preview  สถานศึกษา

book preview เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา

- แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา

สำหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี สำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา

สำหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี สำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544