กี่ยวกับ ตสน. สพฐ.
พบผู้บริหาร
โครงสร้าง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ.
 
การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวข้อง
 
 
กฏระเบียบการเงินการคลัง
ระเบียบการเงิน
งบดำเนินงาน
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุน
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 
 
Web Link
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศไทย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม  
เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
         กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
           รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดแนบ 1)
           รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดแนบ 2)
    
เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
          ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังแนบ
เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
          ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นั้น
        จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมส่งแบบยืนยันการเข้าพัก ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทาง e - mail : benchamat.nu@gmail.com หรือ thiranan63@gmail.com  ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2288 5685-6 (รายละเอียดแนบ)
เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
          ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำกรอบคุณธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือ ความเที่ยงธรรม ดังแนบ
กระดาษทำการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
         - คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา ด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544
         - คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา ด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515
เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง รายละเอียดดังแนบ 09/10/2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 38 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์
์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4/04/2560

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
สูญหาย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดังแนบ 01/03/2560
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังแนบ 01/03/2560
แนวทางการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังแนบ 09/11/2559
เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                ด้วยกรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
โดยได้กำหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และให้ ตสน.สพท.
นำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบ ดังนี้ 9/09/2559
                
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 ดังแนบ
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
       ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ดังแนบ
เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ในปีงบประมาณ 2559 จึงขอส่งแนวทางการตรวจสอบดำเนินงานโครงการดังกล่าว มาเพื่อให้ ตสน. สพท.
พิจารณานำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการดำเนินงานตามที่เห็นสมควร (22/08/2559)
                การตรวจสอบดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
ดังแนบ
 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน/ค่าจ้าง ตามหนังสือ
ที่ ศธ 04002/ว 869 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ดังแนบ

              แจ้งผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกแห่ง
ให้ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียน ดังแนบ

              แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ สพฐ.
ที่ ศธ 04012/ว 446 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ

เรียน ประธานเครือข่ายผู้่ตรวจสอบภายใน 19 เครือข่าย
              ซ้อมความเข้าใจเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ดังแนบ

เรียน ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
                กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอส่งแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาเพื่อให้ท่านใช้ประโยชน์ และให้คำปรึกษา แนะนำ
แก่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป รายละเอียดตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดังแนบ

เรียน ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการบริหารจัดการทางการเิงินที่สถานศึกษาได้รับทุกประเภท และดำเนินการ
ตรวจสอบให้ครบทุกแห่ง แล้วรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม
ของทุกปี
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04012/ ว 102
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ดังแนบ

         หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ
         มอบอำนาจการอนุมัติการจัดประชุมของทางราชการ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ ว 485 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 ดังแนบ
         ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการ ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 3207
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ
         แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 446 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ
       การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5726
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ
     การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน/ค่าจ้าง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ี ศธ 04002/ว 869 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ดังแนบ
เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สพม. ทุกเขต
        ตามที่ สพฐ. ได้จัดส่งแนวการตรวจสอบและกระดาษทำการตรวจสอบการเงิน บัญชีและรายงานทางการเงิน
ในระบบ GFMIS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วนั้น ในส่วนของ สพม. กระดาษทำการเก็บข้อมูลการประเมินระบบงาน
(check list) ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด ดังแนบ
เรียน ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
           ด้วยมีผู้เขียนกระทู้ในเว็ปไซด์เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในช่วงเดือนกันยายน
           กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าในเดือนกันยายน เป็นช่วงเวลา
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ไม่สะดวกในการจัดเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ตรวจสอบ
           จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

       แจ้งเวียนแนวปฏิบัติระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับหน่วยเบิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำบัญชี
เกณฑ์คงค้างด้วยมือ ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04002/ว 2467 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554
ดังแนบ

เรียน  ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
         ขอให้ศึกษาหนังสือ 3 ฉบับ
(ดังแนบ) พื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

        ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป หรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.
จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ สพม. (หนังสือแนบ1) และสพป.(หนังสือแนบ2) มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษ

       วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค 0406.3/ว59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ข้อ 11 ที่กำหนดให้นำเงินเหลือจ่ายในแต่ละ
โครงการส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดเป็นอย่างอื่นนั้น
     สพฐ. ได้ขอตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายและได้รับอนุญาตให้โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
เก็บรักษาเงินอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ โดยนำฝากธนาคารได้
สำหรับดอกผลที่เกิดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ >>>

 สรรหาสาระมาฝาก

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่น่าสนใจ จาก Websilte สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
     - รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการระบบการบริหารการเงิน
        การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

     - รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการบริหารงบประมาณ
       รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551

     - ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบการดำเนินงาน
       สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
       (องค์กรมหาชน)

 กิจกรรม  หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Activity)

 คู่มือและแนวทาง
การปฏิบัติงาน

โดย

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04012/ว 446 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
คู่มือการตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS : ระบบรับและนาเงินส่งคลัง (Receipt Process)
คู่มือการตรวจสอบวิเคราะห์บัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS : ระบบเบิกจ่ายเงิน
แนวการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
แนวทางการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการตรวจสอบภายใน 
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
-
สถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและแนวทางการตรวจสอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการสอบทานการปฏิบัติงาน 
-ระบบรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS
 
-การควบคุมเงินงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

คู่มือและแนวทาง
การตรวจสอบ

โดย กรมบัญชีกลาง

แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(ว 89)
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีแกี่ยวกับการรับเงิน
การนำส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (ว 65)
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS
(ว 61)
 
แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง
ในระบบ GFMIS (ว 37)
 
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 (ว325)  
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS (ว 281)
 
คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (ว 00292)
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
(ว 212)
 
 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (ว 294)
 
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555
 
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ (เฉพาะที่ไม่ได้้อยู่
ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
 
การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง  
นวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย  
แนวการตรวจสอบงบบุคลากร
 
การตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อจ้าง  
แนวการตรวจสอบระบบรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน  
คู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมทั่วไป
- ด้านระบบงบประมาณ (Fund Mangement)
- ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order)
- ด้านระบบเบิกจ่ายเงิน (Account Payable)
- ด้านระบบรับและนำส่งเงิน (Receive Process)
- ด้านระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
- ด้านระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)
 
คู่มือและแนวทาง
การปฏิบัติงาน
ผ่าน GFMIS
Web Online


คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
(ว 121)
คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ผ่าน GFMIS Web Online (ว 417)
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน GFMIS Web Online (ว 280)
คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS
Web Online

คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online
คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web Online
ประมวลข้อสังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน


1 ประมวลผลข้อตรวจพบและแนวทางแก้ไข
2 ประมวลประเด็นข้อร้องเรียน
3 ข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4

สรุปประเด็นข้อร้องเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติไม่ถูกต้อง

5 สรุปประเด็นข้อร้องเรียนที่โรงเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง
6 15 จุดอันตรายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปสาระสำคัญจากระเบียบ
กฏหมาย
1
ค่าตอบแทน การจัดซื้อจัดจ้าง
2
ค่ารักษาพยาบาล
3
การศึกษาบุตร
4 เงินอุดหนุน
5
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
6 เงินบำรุงการศึกษา
7 เงินที่สวนราชการได้รับอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น
8 เงินบริจาค
9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน :: ไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
กลับสู่ด้านบน