1. ข่าวประชาสัมพันธ์

>> 26 ส.ค. 2564 แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ดังแนบ 

>> 21 ส.ค. 2564 แจ้งแบบกระดาษทำการเก็บข้อมูลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประกอบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแนบ 

>> 20 ส.ค. 2564 แจ้งเอกสารประกอบโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแจ้ง link สำหรับ        การเข้าอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ดังแนบ 

>> 15 ก.ค. 2564 แจ้งเลื่อนอบรมฯ รุ่นที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ระบบ ZOOM) ดังแนบ 

>> 28 มิ.ย. 2564 ชี้แจงการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ดังแนบ 

>> 6 พ.ค. 2564 เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ทุกเขต ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดส่งรายงานข้อมูล           ผลการตรวจสอบในระบบ KRS และ ARS ดังแนบ 

>> 2 เม.ย. 2564 ขอแจ้งแนวการตรวจสอบ แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย      ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัด 10.3 ดังแนบ  

>> 4 ม.ค. 2564 ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบ 

>> 19 ต.ค. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งแนวทางการกำหนดโรงเรียนในสังกัดที่จะทำการตรวจสอบ            ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบ 

>> 9 ต.ค. 2563 ขอซ้อมความเข้าใจ เรื่องการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             และรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ 

 

แสดงทั้งหมด

  1. ข่าวกิจกรรม
แสดงทั้งหมด

Web Links