กี่ยวกับ ตสน. สพฐ.
พบผู้บริหาร
โครงสร้าง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ.
 
การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวข้อง
 
 
กฏระเบียบการเงินการคลัง
ระเบียบการเงิน
งบดำเนินงาน
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุน
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 
 
Web Link
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศไทย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม  

  ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอบการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 พร้อมกระดาษทำการ 11 แบบ ของ สพป. และ สพม. ดังนี้ (25/03/2559)
   แบบเก็บข้อมูลการประเมินระบบงานของ สพป.
       แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 /ประกอบแบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8 แบบที่ 9 แบบที่ 10 แบบที่ 11
   แบบเก็บข้อมูลการประเมินระบบงานของ สพม.
      แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 /ประกอบแบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8 แบบที่ 9 แบบที่ 10 แบบที่ 11
 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังแนบ
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
ดังแนบ
 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน/ค่าจ้าง ตามหนังสือ
ที่ ศธ 04002/ว 869 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ดังแนบ

              แจ้งผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกแห่ง
ให้ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียน ดังแนบ

              แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ สพฐ.
ที่ ศธ 04012/ว 446 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ

เรียน ประธานเครือข่ายผู้่ตรวจสอบภายใน 19 เครือข่าย
              ซ้อมความเข้าใจเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ดังแนบ

เรียน ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
                กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอส่งแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาเพื่อให้ท่านใช้ประโยชน์ และให้คำปรึกษา แนะนำ
แก่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป รายละเอียดตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดังแนบ

เรียน ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการบริหารจัดการทางการเิงินที่สถานศึกษาได้รับทุกประเภท และดำเนินการ
ตรวจสอบให้ครบทุกแห่ง แล้วรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม
ของทุกปี
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04012/ ว 102
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ดังแนบ

เรียน ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04276/9 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557 นั้น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบดำเนินงาน จึงเห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีตำบล และให้รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ ได้โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบ
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แห่งละ 3,000 บาท ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04012/ ว 64 ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 ดังแนบ

         การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 80 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 ดังแนบ
         หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ
         มอบอำนาจการอนุมัติการจัดประชุมของทางราชการ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ ว 485 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 ดังแนบ
         ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ดังแนบ
         ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการ ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 3207
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ
         แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 446 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ
       การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5726
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ
     การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน/ค่าจ้าง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ี ศธ 04002/ว 869 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ดังแนบ
 เรียน ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
         ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งข้อเสนอแนะและดูแล
ด้านการเงินบัญชี รวม 5 ข้อ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ 04012/ว 46 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ดังแนบ
เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สพม. ทุกเขต
        ตามที่ สพฐ. ได้จัดส่งแนวการตรวจสอบและกระดาษทำการตรวจสอบการเงิน บัญชีและรายงานทางการเงิน
ในระบบ GFMIS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วนั้น ในส่วนของ สพม. กระดาษทำการเก็บข้อมูลการประเมินระบบงาน
(check list) ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด ดังแนบ
เรียน ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
           ด้วยมีผู้เขียนกระทู้ในเว็ปไซด์เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในช่วงเดือนกันยายน
           กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าในเดือนกันยายน เป็นช่วงเวลา
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ไม่สะดวกในการจัดเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ตรวจสอบ
           จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

       แจ้งเวียนแนวปฏิบัติระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับหน่วยเบิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำบัญชี
เกณฑ์คงค้างด้วยมือ ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04002/ว 2467 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554
ดังแนบ

เรียน  ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
         ขอให้ศึกษาหนังสือ 3 ฉบับ
(ดังแนบ) พื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

        ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป หรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.
จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ สพม. (หนังสือแนบ1) และสพป.(หนังสือแนบ2) มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษ

       วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค 0406.3/ว59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ข้อ 11 ที่กำหนดให้นำเงินเหลือจ่ายในแต่ละ
โครงการส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดเป็นอย่างอื่นนั้น
     สพฐ. ได้ขอตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายและได้รับอนุญาตให้โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
เก็บรักษาเงินอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ โดยนำฝากธนาคารได้
สำหรับดอกผลที่เกิดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ >>>

 สรรหาสาระมาฝาก

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่น่าสนใจ จาก Websilte สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
     - รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการระบบการบริหารการเงิน
        การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

     - รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการบริหารงบประมาณ
       รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551

     - ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบการดำเนินงาน
       สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
       (องค์กรมหาชน)

 กิจกรรม  หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Activity)

  ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 - 5 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า
ปริ้นเซส กรุงเทพฯ
ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 1 - 4  
ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯคู่มือและแนวทาง
การปฏิบัติงาน

โดย

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04012/ว 446 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
คู่มือการตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS : ระบบรับและนาเงินส่งคลัง (Receipt Process)
คู่มือการตรวจสอบวิเคราะห์บัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS : ระบบเบิกจ่ายเงิน
แนวการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
แนวทางการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการตรวจสอบภายใน 
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
-
สถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและแนวทางการตรวจสอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการสอบทานการปฏิบัติงาน 
-ระบบรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS
 
-การควบคุมเงินงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

คู่มือและแนวทาง
การตรวจสอบ

โดย กรมบัญชีกลาง

แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(ว 89)
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีแกี่ยวกับการรับเงิน
การนำส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (ว 65)
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS
(ว 61)
 
แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง
ในระบบ GFMIS (ว 37)
 
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 (ว325)  
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS (ว 281)
 
คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (ว 00292)
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
(ว 212)
 
 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (ว 294)
 
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555
 
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ (เฉพาะที่ไม่ได้้อยู่
ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
 
การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง  
นวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย  
แนวการตรวจสอบงบบุคลากร
 
การตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อจ้าง  
แนวการตรวจสอบระบบรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน  
คู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมทั่วไป
- ด้านระบบงบประมาณ (Fund Mangement)
- ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order)
- ด้านระบบเบิกจ่ายเงิน (Account Payable)
- ด้านระบบรับและนำส่งเงิน (Receive Process)
- ด้านระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
- ด้านระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)
 
คู่มือและแนวทาง
การปฏิบัติงาน
ผ่าน GFMIS
Web Online


คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
(ว 121)
คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ผ่าน GFMIS Web Online (ว 417)
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน GFMIS Web Online (ว 280)
คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS
Web Online

คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online
คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web Online
ประมวลข้อสังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน


1 ประมวลผลข้อตรวจพบและแนวทางแก้ไข
2 ประมวลประเด็นข้อร้องเรียน
3 ข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4

สรุปประเด็นข้อร้องเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติไม่ถูกต้อง

5 สรุปประเด็นข้อร้องเรียนที่โรงเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง
6 15 จุดอันตรายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปสาระสำคัญจากระเบียบ
กฏหมาย
1
ค่าตอบแทน การจัดซื้อจัดจ้าง
2
ค่ารักษาพยาบาล
3
การศึกษาบุตร
4 เงินอุดหนุน
5
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
6 เงินบำรุงการศึกษา
7 เงินที่สวนราชการได้รับอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น
8 เงินบริจาค
9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน :: ไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
กลับสู่ด้านบน