1. ข่าวประชาสัมพันธ์

>> 5 พ.ย. 2564 ปรับแก้ จำนวนโรงเรียน สำหรับการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

>> 28 ต.ค. 2564 การสำรวจข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

>> 21 ส.ค. 2564 แจ้งแบบกระดาษทำการเก็บข้อมูลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประกอบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแนบ     

>> 4 ม.ค. 2564 ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบ 

 

 

 

แสดงทั้งหมด

  1. ข่าวกิจกรรม
แสดงทั้งหมด

Web Links