1. ข่าวประชาสัมพันธ์

>> 18 เมษายน 2565 ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังแนบ 

>> 31 มีนาคม 2565 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน                                สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Update) ดังแนบ 

 >> 22 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท.              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังแนบ 

>> 14 ก.พ. 2565 แจ้งแนวการตรวจสอบ และแบบรายงานข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               ดังแนบ

>> 5 พ.ย. 2564 ปรับแก้ จำนวนโรงเรียน สำหรับการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

>> 28 ต.ค. 2564 การสำรวจข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

>> 21 ส.ค. 2564 แจ้งแบบกระดาษทำการเก็บข้อมูลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประกอบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแนบ     

>> 4 ม.ค. 2564 ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบ 

 

 

 

แสดงทั้งหมด

  1. ข่าวกิจกรรม
แสดงทั้งหมด

Web Links