โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายที่ 1- 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2561

2

 

 

Joomla Extensions