>> 13 พ.ย. 2563 เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ตสน. สพฐ. มีความประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน สพท. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                       - ดาวน์โหลดเอกสาร