>> 19 มี.ค. 2562 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      - หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 588 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินตกเบิกคำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 และกรณีตกหล่นหรืออื่น ๆ)

      - หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 589 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินตกเบิกคำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 และกรณีตกหล่นหรืออื่น ๆ)