โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

Joomla Extensions