>>29 มีนาคม 2566 แจ้งแนวการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีระบบ New GFMIS Thai และให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงิน การบัญชี ของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังแนบ

                              - หนังสือแจ้ง สพป.

                              - หนังสือแจ้ง สพม.

                              - แนวการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ฯ

                              - กระดาษทำการแบบที่ 1

                              - ใบตรวจนับเงินสด

                              - กระดาษทำการแบบที่ 2 - 13