การจัดซื้อจัดจ้าง (3)

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
  32 3/10/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453   แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ                       การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์
  33 9/10/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว460   แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ                       งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไฟล์
  34 1/11/2561   ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์               การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 4)  ไฟล์
  35 9/11/2561   ที่ กค 0403.2/ว500   ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)  ไฟล์
  36  20/11/2561        ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์                               และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2   ไฟล์
  37  28/11/2561    ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์                           และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3  ไฟล์
  38 11/12/2561     ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว546    ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง                               ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(3)   ไฟล์
  39  20/12/2561    ที่ กค(กรท) 0405.3/ว564    ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น  ไฟล์