การจัดซื้อจัดจ้าง (2)

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
  17  23/04/2561    ที่ กค 0433/ว191    จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียน                 ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
  18 26/04/2561   ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว198   ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง  ไฟล์
  19 2/05/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว208   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา  ไฟล์
  20 7/05/2561   ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว217   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง                 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79  ไฟล์
  21 7/05/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว220   การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลัง                                 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4  ไฟล์
  22 4/06/2561    ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว258   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย                                 หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย  ไฟล์
  23 4/06/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว259   ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง                 และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  ไฟล์
  24 5/06/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว260   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  ไฟล์
  25 25/06/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว289   แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า  ไฟล์
  26 22/08/2561             กฎกระทรวง    กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                         โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ไฟล์
  27 24/08/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว379   กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม  ไฟล์
  28 6/09/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ไฟล์
  29 17/09/2561   ด่วนมาก ที่ กค 0405.4/ว417   แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ไฟล์
  30 17/09/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว414   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ                               ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไฟล์
  31 21/09/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว427   ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง                             และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล  ไฟล์