การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 24/02/2560   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   2 23/08/2560             กฎกระทรวง   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   3  23/08/2560             กฎกระทรวง   กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง                         และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ไฟล์
   4  23/08/2560              กฎกระทรวง   กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   5  23/08/2560              กฎกระทรวง   กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                           โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  ไฟล์
   6 23/08/2560             กฎกระทรวง   กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  ไฟล์
   7  23/08/2560              กฎกระทรวง   กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560  ไฟล์
   8  23/08/2560               กฎกระทรวง   กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560  ไฟล์ 
   9  23/08/2560               กฎกระทรวง   กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560  ไฟล์
  10 24/08/2560   ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     (e-Government Procurement : e-GP)  ไฟล์
  11 6/10/2560            กฎกระทรวง   กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  ไฟล์
  12 6/11/2560   ที่ ศธ 04002/ว5000   แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน  ไฟล์
  13 2/02/2561            กฎกระทรวง   กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561  ไฟล์
  14 14/03/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว132   แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์
  15  23/03/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว155   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา  ไฟล์
  16  9/04/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว179   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์