ค่ารักษาพยาบาล

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   13 29/12/2560    ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว495   ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย                         ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิต                             และส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจ วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา  ไฟล์
   14 19/1/2561    ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว33   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้     ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  ไฟล์
   15 22/8/2561    ที่ กค 0416.2/ว372   ปรับปรุงและประกาศอัตราบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล                 ในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต                 และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม  ไฟล์
   16 20/9/2561    ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว423   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา                                ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)  ไฟล์
   17 24/9/2555    ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว111   การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย  ไฟล์
   18   11/10/2559    ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว400   กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา  ไฟล์
   19  20/3/2560    ที่ กค 0416.2/ว91    กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชีหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)  ไฟล์
   20 19/3/2561     ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว143    แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก  ไฟล์
   21 23/7/2561    ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว332    แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม)  ไฟล์