ค่ารักษาพยาบาล

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 2/4/2553    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  ไฟล์
   2 9/11/2555    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  ไฟล์
   3 2/4/2553    หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล            พ.ศ. 2553  ไฟล์
   4 31/8/2560     ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว333    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน  ไฟล์
   5 18/8/2549    ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว329    การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ"  ไฟล์
   6 29/2/2555    ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว76   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย  ไฟล์
   7 24/11/2549    ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว177    อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล                ของทางราชการ  ไฟล์
   8 29/3/2554    ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว118    อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ                     รักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  ไฟล์
   9 12/11/2558      ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว447    อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล                ของทางราชการ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ป่วยโรคศิลปะอื่น  ไฟล์ 
   10 21/12/2560     ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว484    ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค  ไฟล์
   11 15/3/2561    ที่ กค 0416.2/ว134   ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการีฝังเข็มและค่าบริหารการให้การบำบัด                                             ของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น  ไฟล์
   12  10/10/2560    ที่ กค 0416.2/ว393    อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ                   หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัย                       ทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา   ไฟล์