การเงิน การบัญชี และระบบ GFMIS (KTB)

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
  16 28/9/2561     ที่ กค 0402.2/ว 100    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการ                       ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์ 
  17 5/10/2561     ที่ กค 0414.3/ว 456    แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืน                     ผ่านระบบ KTB Corporate Online  ไฟล์
  18  22/10/2561    ที่ กค 0410.3/ว 471    แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการ                             ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
  19 21/6/2562     ที่ กค 0410.3/ว311    แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม  ไฟล์