การเงิน การบัญชี และระบบ GFMIS (KTB)

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 6/07/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75   หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ  ไฟล์
   2 1/09/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103                      (ยกเลิก)   หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการจ่ายเงิน และรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  ไฟล์
   3 7/09/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108   การสมัครเข้าใช้ บริการระบบ KTB Corporate Online  ไฟล์ 
   4 9/09/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109   การกำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  ไฟล์
   5 13/09/2559   ที่ กค 0414.3/ว 362   แนวปฏิบัติในการ บันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online  ไฟล์
   6  22/09/2559  ที่ กค 0409.3/ว 374   แนวการตรวจสอบ ภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
   7  10/10/2559  ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 399   แนวปฏิบัติทาง บัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  ไฟล์
   8 17/10/2559   ที่ กค 0414.3/ว 405   วิธีการเรียก รายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS  ไฟล์
   9 31/07/2560  ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 116                      (ยกเลิก)   หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)  ไฟล์
   10 5/09/2560   ที่ กค 0409.3/ว 338   แนวทางการตรวจ สอบภายในสำหรับการรับและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ            แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ  ไฟล์
   11 15/11/2560   ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 178   การกำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม  ไฟล์
   12 11/01/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 5                        (ยกเลิก)   หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และนำเงินส่งคลัง  ไฟล์
   13 6/02/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 65   ซ้อมความเข้าใจ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
   14
19/03/2561   ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 146   การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์
   15 17/08/2561   ที่ กค 0410.3/ว 364   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS  ไฟล์