ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
    1   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม                   ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ไฟล์
    2  22/09/2549   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม                   ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549  ไฟล์
    3 25/12/2552     ที่ กค 0406.4/ว485   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม                   ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  ไฟล์
    4 17/09/2555   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม                       ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  ไฟล์
    5 15/11/2550    ที่ กค 0409.6/ว399   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยง                 เดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ  ไฟล์
    6 25/11/2556     ที่ ศธ 04002/ว 3207  ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน                                      และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  ไฟล์
    7  29/09/2557    ที่ ศธ 04002/ว 2812   การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ไฟล์
    8 10/10/2560    ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/395   การจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดืม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ                               ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม               ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย                         ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานรัฐนั้น  ไฟล์
   9 9/3/2561     ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119    แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                             ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  ไฟล์