ค่าการศึกษาบุตร

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 29/12/2523        ยกเลิก    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  ไฟล์
   2  24/3/2532       ยกเลิก    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532  ไฟล์
   3  4/7/2533        ยกเลิก    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533  ไฟล์
   4  23/7/2534       ยกเลิก    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534  ไฟล์
   5   23/11/2548        ยกเลิก    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ไฟล์
   6  31/3/2550        ยกเลิก    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550  ไฟล์
   7 9/5/2554       ยกเลิก    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554  ไฟล์
   8 16/9/2548     ที่ กค 0409.5/ว363    การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร    ไฟล์
   9 21/6/2549    ที่ กค 0409.5/ว253    ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ไฟล์
   10 14/7/2549     ที่ กค 0417/ว289    การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน  ไฟล์
   11 15/6/2553     ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว201    การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ไฟล์
   12 20/12/2554     ที่ กค 0422.2/ว456    ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ               การรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ไฟล์
   13 4/12/2558     ที่ กค 0422.3/ว152    การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ไฟล์
   14 28/6/2559    ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257    ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  ไฟล์
   15 12/1/2561    ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว22    ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  ไฟล์