>> 22 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังแนบ

                                   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                                   - แบบตอบรับสำรวจข้อมูล