>> 26 มีนาคม 2567 แจ้งแนวตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี จากระบบ New GFMIS Thai และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การบัญชี ของ สพท. ดังแนบ

                       - หนังสือแจ้ง สพท.

                       - แนวการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีฯ

                       - กระดาษทำการแบบที่ 1

                       - ใบตรวจนับเงินสด

                       - กระดาษทำการแบบที่ 2 - 13