กองทุน/โครงการอาหารกลางวัน

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1   22/2/2537    ด่วนมาก ที่ กค 0514/6389    การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา                             และโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมศึกษา  ไฟล์
   2   7/7/2553    ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/19505    ขอทำความตกลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไฟล์
   3   17/2/2554    ที่ กค 04014/3132    ขอทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไฟล์
   4   24/6/2559    ที่ มท 0808.2/ว3616    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ไฟล์
   5        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  ไฟล์
   6   8/6/2561     ที่ ศธ 04282/ว172     ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน  ไฟล์
   7   19/6/2561    ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274    ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไฟล์
   8   22/8/2561    ที่ ศธ 04282/ว309    การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  ไฟล์
   9       ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไฟล์
  10   11/10/2561     ที่ มท 0808.2/14835 - 14910     การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน         ไตรมาสที่ 1  ไฟล์
  11   9/1/2562    ที่ มท 0808.2/469 - 544   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน         ไตรมาสที่ 2  ไฟล์
  12   18/2/2562    ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว10   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ ไฟล์
  13  12/3/2562   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ไฟล์