พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1  19/04/2561  -   พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ไฟล์
   2  24/09/2561
ที่ กค 0410.2/ว431   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561  ไฟล์
   3  05/10/2561

 ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว105

  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับ      หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ไฟล์
   4 14/11/2561  ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว123    หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับ      หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ไฟล์
   5  09/10/2562               ที่ กค 0409.2/ว118  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับ           หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ไฟล์