>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ในรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ดังแนบ

ประกาศ 

 

-รุ่นที่ 1

 

-รุ่นที่ 2