>> 21 เมษายน 2566 แจ้งการจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังแนบ

                                  - หนังสือนำ

                                  - QR Code แนวการตรวจสอบและลิงก์การประชุม

                                  - แนวการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

                                  - กระดาษทำการ แบบ สพท.

                                  - กระดาษทำการ แบบ รร. 1

                                  - กระดาษทำการ แบบ รร.2 - 4