>> 18 เมษายน 2565 ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังแนบ

                                      - แจ้งรายละเอียดการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการอบรม

                                      - ตารางอบรม Update

                                      - สิ่งที่ต้องนำมาในวันเข้ารับการอบรม