>> 27 มิถุนายน 2567 แจ้งแก้ไขแนวการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) (แบบ รร. 1) (แบบ รร. 2) ดังแนบ

                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร