>> 12 มิถุนายน 2567 แจ้งการจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ

                                           - หนังสือแจ้ง สพท.

                                           - แนวการตรวจสอบการดำเนินงานฯ แบบเก็บข้อมูลการตรวจสอบ และแบบรายงานผลการตรวจสอบ