>> 7 มิถุนายน 2567 แจ้งสำรวจข้อมูลการดำเนินการของผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ในการดำเนินการนำ "แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยสังกัด สพฐ. ไปให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานศึกษาในสังกัด สพท. ดังแนบ

                                   ดาวน์โหลดเอกสาร