>> 26 ส.ค. 2564 แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ดังแนบ

                                   - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

                                   - แบบประเมินวิทยากร เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน

                                   - แบบประเมินวิทยากร เรื่อง พรบ.และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560