>> 29 พฤษภาคม 2566 แจ้งการเปิดระบบ KRS เพื่อนำส่งข้อมูลรายงานการประเมินตามตัวชี้วัด 7.1d ดังแนบ

                                             - หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04012/ว193 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

                                             - หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04012/ว194 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

                                             - แจ้งเปิดระบบ KRS