ค่าสาธารณูปโภค

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 7/6/2560     ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว275    มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไฟล์
   2  29/5/2560    ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/13124    มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไฟล์
   3 26/5/2560     ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/13043     มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไฟล์
   4 6/6/2560    ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/9954    มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไฟล์
   5 5/6/2560    ด่วนที่สุด ที่ คค 0203/4354    มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไฟล์
   6 6/6/2560     ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.022/2362    มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไฟล์
   7 27/1/2548     ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว14    มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไฟล์
   8 19/6/2560    ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2539    มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไฟล์