โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

Joomla Extensions