โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

gen3

 

 

Joomla Extensions