โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

gent2

 

 

Joomla Extensions