โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

gen1

 

 

Joomla Extensions