ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1      พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560)  ไฟล์
   2  7/5/2526  -  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
 ไฟล์
   3 16/6/2527 -  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527   ไฟล์
   4  21/1/2528  -   พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528  ไฟล์
   5  3/6/2529 -  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529  ไฟล์
   6 31/1/2534 -  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534  ไฟล์
   7 23/12/2541 -  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541  ไฟล์
   8 2/9/2548  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548  ไฟล์
   9 23/9/2553  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  ไฟล์
   10 18/2/2560  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560  ไฟล์
   11   -  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ไฟล์
   12 2/8/2550  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  ไฟล์
   13 11/4/2554  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ไฟล์
   14  26/07/2550
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  ไฟล์
   15  22/12/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165  หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                            และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย  ไฟล์

Web Links