เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 16/2/2549      ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ                       เงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549  ไฟล์
   2 30/10/2549     ที่ ศธ 04002/383    การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา  ไฟล์
   3 5/10/2549    ที่ กค 0414/ว7509    การทบทวนเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษาเก็บไว้ ณ ที่ทำการ  ไฟล์
   4 26/11/2551     ที่ ศธ 04002/ว2742    การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล  ไฟล์
   5 24/8/2560    คำสั่ง สพฐ. ที่ 1341/2560    เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา  ไฟล์
   6 15/3/2550     ที่ ศธ 04012/143    ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงิน  ไฟล์
   7 4/11/2554    ที่ ศธ 04006/พิเศษ 22   การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร  ไฟล์
   8 29/9/2552     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค                                           ให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552    ไฟล์
   9   26/7/2561    ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 7) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                         เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาค       ให้แก่สถานศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น             รัษฎากร (ฉบับที่ 654) พ.ศ. 2561  ไฟล์