ระเบียบการเงิน

ลำดับ วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
   1 4/3/2562   ด่วนที่สุด ที่ กค0402.3/ว18   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ไฟล์
   2 19/4/2562   ที่ ศธ 04002/ว1672   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ไฟล์
   3 13/5/2562   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ไฟล์
   4 13/5/2562   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ไฟล์
   5 31/7/2562   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไฟล์
   6 31/7/2562   หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ไฟล์