โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

Joomla Extensions