โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

Joomla Extensions