อบรมเชิงปฏิบัติการด้านตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ประจำปี 2561
   
 

เกณฑ์ แบบรายงาน และบรรยาผลการประเมินฯ หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544

               เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา

               แบบรายงานผลการประเมินฯ รวมโรงเรียน

               แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ

               แบบกระดาษทำการตรวจสอบหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544
          

   บรรยาย พรบ. และระเบียบพัสดุ พ.ศ.2560 (โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง)
  บรรยายแนวการตรวจสอบการเงินบัญชีสถานศึกษา พ.ศ.2544 (ตสน.สพฐ.)