อบรมเชิงปฏิบัติการด้านตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ประจำปี 2561
   
 

เกณฑ์ แบบรายงาน และบรรยาผลการประเมินฯ หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

               เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา

               แบบรายงานผลการประเมินฯ ตามเกณฑ์ (ร.ร.ที่ปฏิบัติตามคู่มือหน่วยงานย่อย 2515)

               แบบสรุปผลการตรวจสอบ ร.ร. ที่ปฏิบัติตามคู่มือหน่วยงานย่อย 2515

              
          

  บรรยายแนวการตรวจสอบการเงินบัญชีสถานศึกษา พ.ศ.2515 (ตสน.สพฐ.)