กี่ยวกับ ตสน. สพฐ.
พบผู้บริหาร
โครงสร้าง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ.
 
การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวข้อง
 
 
กฏระเบียบการเงินการคลัง
ระเบียบการเงิน
งบดำเนินงาน
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุน
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 
 
Web Link
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศไทย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม        
 
หนังสือแจ้งเวียน โดย ตสน. สพฐ.
 
       
 
วันที่แจ้ง
เรื่อง
 
 
08/06/55
แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 
08/08/51
แนวการตรวจสอบงบบุคลากรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
03/04/51
การจัดซื้อหนังสือห้องสมุดตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 
15/02/51
การตรวจสอบระบบการตรวจสอบของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
18/01/51
การตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
11/09/50
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
03/08/50
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีในการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสถานศึกษา
01/08/50
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินระดมทรัพยากร
01/08/50
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรจากเงินทดรองราชการ
13/06/50
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2550.
24/04/50
การตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2550  
24/04/50
การตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
16/03/50
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงิน   
       
 
... พักสายตาสักนิด ... :: ...ก่อนค้นหาต่อไป...ต่อไป...ต่อไป...