ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ลำดับที่
เรื่อง
                        พระราชกฤษฎีกา
1
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534
2
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541
3
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
4
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
  คำสั่งมอบอำนาจ
1
คำสั่งมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 6/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546
เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติไปราชการ
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
2
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
3
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจำทาง พ.ศ.2533
4

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544

5

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

6

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย
1
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 164 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548
เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 127 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548
เรื่อง
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด

3

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 78 ลงวันที่ 15 กันยายน 2549
เรื่อง การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด

4

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0502/ว 32 ลงวันที่ 5 เมษายน 2536
เรื่อง การเทียบตำแหน่งลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิในการในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

5
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 32 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2537
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  มาตรการประหยัด
1
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/283 ลงวันที่ 20ตุลาคม 2549
เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย