ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ลำดับที่
เรื่อง
              
1

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 122 ลงวันที 27 ธันวาคม 2545
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545

2
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 29 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม
3
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 286 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
4
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548
การเบิกค่าลงทะเบียน
5
หนังสือคำสั่ง ที่ 1036 /254
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/1262 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ 2549
7
ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
8
ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
9
ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555