กี่ยวกับ ตสน. สพฐ.
พบผู้บริหาร
โครงสร้าง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ.
 
การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวข้อง
 
 
กฏระเบียบการเงินการคลัง
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
 
 
Web Link
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศไทย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม      
   


                 
                            

  ชื่อ – นามสกุล   นางถนอมวรรณ  ธาราพรหม
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
     
  โทรศัพท์ 02-2825163
  โทรศัพท์มือถือ 089-8940390