ลำดับที่
เรื่อง
1
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
2
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
3

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2550

4

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 32 ลงวันที่ 19 มกราคม 2548 

5

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2537   ยกเลิก...

6
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
7

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อ และสัญญากู้ยืม เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2545
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0518.3/ว 50 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2545

8

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 99 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548

9
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2547 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.9/ว 7
ลงวันที่ 22 มกราคม 2547
 ยกเลิก...
10

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. 2551

1
กรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเองก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2541 มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยไม่ต้องพิจารณาว่าได้มีบ้านเช่าหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อบ้านไว้ก่อนวันดังกล่าว
1.1
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 87 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
1.2
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/20976 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
1.3
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 19 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
1.4
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/23911 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2546 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
1.5
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/28682 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
2
กรณีย้ายไปปฏิบัติงานใหม่ในต่างท้องที่ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ถือว่าเป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
2.1
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0407.2/1202 ลงวันที่ 4 เมษายน 2546 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางการเงิน กรณีปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (เพิ่มเติม)
2.2
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/10347 ลงวันที่ 5 เมษายน 2548 เรื่องทบทวนสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3
กรณีย้ายมารับราชการในท้องที่ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน ไม่ถือว่ามีบ้านพักเป็นของตนเอง
* หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 112 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
4
การจัดบ้านพักของทางราชการ
4.1
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/2646 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2539 เรื่องหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
4.2
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/3467 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2542 เรื่องตอบข้อหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
4.3
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/994 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 เรื่องทบทวนสิทธิการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
4.4
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.5/ว 119 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีบ้านพักข้าราชการถูกน้ำท่วม
4.5
หนังสือกรมบัญชีกบาง ที่ กค 0518.3/29812 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าบ้านและสิทธิการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ
4.6
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/28171 ลงวันที่ 13 กันยายน 2547 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
4.7
การมอบอำนาจในการจัดที่พักให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 1565/2547 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 ยกเลิก...
4.8
การมอบอำนาจในการจัดที่พักให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 361/2550 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2550