กี่ยวกับ ตสน. สพฐ.
พบผู้บริหาร
โครงสร้าง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ.
 
การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวข้อง
 
 
กฏระเบียบการเงินการคลัง
ระเบียบการเงิน
งบดำเนินงาน
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุน
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 
 
Web Link
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศไทย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม   ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Intermediate 
ด้าน Performance /Operation/Management จึงขอสำรวจข้อมูลเพื่อจัดอบรม ต่อเนื่อง
โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารแนบแล้วส่ง E-mail 
มาที่หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ. ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 53
 
   คุณถาม - เราตอบ

   คำถาม  
     งบลงทุน (1208) รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สามารถขอเบิกโดยใช้รหัสบัญชีแยกประเภทใด
ได้บ้าง

  คำตอบ รายจ่ายงบประมาณงบลงทุน รายการผูกพันงบประมาณ 1208 อ่านต่อ>>>

   คำถาม  
     1
. โครงการอาหารกลางวัน ถ้าโรงเรียนซื้ออาหารสดอาหารแห้งเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนจ้าง
         ลูกจ้างประกอบอาหารได้หรือไม่ ดำเนินการอย่างไร ใช้ระเบียบอะไร
     2. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน อ้างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
         พ.ศ. 2546 ถูกต้องหรือไม่
     3. การยืมเงินในโรงเรียนประถมศึกษา ใช้ในกรณีใด
     4. การนำเงินอุดหนุนไปสบทบสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียนสร้างจากเงินผ้าป่า สามารถดำเนินการได้หรือไม่ 

   คำตอบ>>>

 สรรหาสาระมาฝากคู่มือและแนวทาง
การปฏิบัติงาน

 
คู่มือและแนวการตรวจสอบ

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการตรวจสอบภายใน 
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
-
สถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและแนวทางการตรวจสอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการสอบทานการปฏิบัติงาน 
-ระบบรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS
 
-การควบคุมเงินงบประมาณ
แนวการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
-ค่ารักษาพยาบาล
-การศึกษาบุตร
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบสรุปผลการตรวจสอบปี 2551
   

โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แนวการตรวจสอบงบบุคลากร
การตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อจ้าง
แนวการตรวจสอบระบบรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนและบุคลากรภาครัฐ
   
 
แนวทางการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประมวลข้อสังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน


1 ประมวลผลข้อตรวจพบและแนวทางแก้ไข
2 ประมวลประเด็นข้อร้องเรียน
3 ข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4

สรุปประเด็นข้อร้องเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติไม่ถูกต้อง

5 สรุปประเด็นข้อร้องเรียนที่โรงเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง
6

15 จุดอันตรายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสรุปสาระสำคัญจากระเบียบ
กฏหมาย
1
ค่าตอบแทน การจัดซื้อจัดจ้าง
2
ค่ารักษาพยาบาล
3
การศึกษาบุตร
4 เงินอุดหนุน
5
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
6
เงินรายได้สถานศึกษา
7 เงินบำรุงการศึกษา
8 เงินที่สวนราชการได้รับอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น
9 เงินบริจาค
10 ภาษีหักณที่จ่าย เงินลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

คำถามที่พบบ่อย
คำถาม เงินอุดหนุนซ้ำกับเงิน 15 ปีเรียนฟรีหรือไม่ หรือไม่
การสอนพิเศษให้ นร.วันเสาร์ การซื้อของแมคโคร การใช้เงิน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียนได้หรือไม่
  ค่าล่วงเวลา  ค่าพาหนะในการทัศนศึกษาดูงาน
  สพท. จัดอบรมข้าราชการและให้นักศึกษาฝึกงานเข้าอบรมด้วย
  ศน.สพท.เบิกค่าวิทยากรได้หรือไม่
  ซื้อตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์
  เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ


จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน :: ไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
กลับสู่ด้านบน