ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่
เรื่อง
                     ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1

  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) .ศ.2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539         

2

 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ที่ กค 0527.6/ว.31 ลงวันที่  26 เมษายน 2542

3
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ที่  กค 0415/ว 23 ลงวันที่  20 มีนาคม 2546
4
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546
                     หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
1

  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ

2
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ