สรุปย่อสาระสำคัญ  (Book Brief)

ค่าตอบแทน     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    ค่าเช่าบ้าน
จัดซื้อจัดจ้าง     ค่าก่อสร้าง
    การจ้างเหมาบริการ
    ลูกจ้างชั่วคราว